معرفی اعضا

آرین ابراهیم‌نژاد

تحصیلات: دانشجوی ارشد مطالعات رسانه

محمد حسین‌خلیلی

تحصیلات: دانشجوی ارشد مطالعات رسانه