معرفی اعضا

حنانه اکبری نوری

تحصیلات: دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی

آرین ابراهیم‌نژاد

تحصیلات: دانشجوی ارشد مطالعات رسانه

محمد حسین‌خلیلی

تحصیلات: دانشجوی ارشد مطالعات رسانه

سیده سارا حسینی

تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی